top of page

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteet ja ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuudet

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteet ja ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuudet 30.3.2022. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätökseen lisätä sanat ”ottaen huomioon harrastajamäärät”. 

1. Suunnitteluperiaatteet

 • Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämisen avulla tuetaan voimakkaasti Länsirannan kehittämistä Kokonmäen vapaa-ajan, matkailun ja virkistystoimintojen kehittämisessä toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja alueen kytkemisessä Gammelbackan suuntaan.

 • Kokonniemen liikuntakeskukselle on muodostettava selkeä identiteetti, missä laadukas aluejulkisivu Tolkkistentien suuntaan on ensiarvoisen tärkeä. Monitoimiareenan sijainti alueella määrittää vahvasti alueidentiteetin muodostumista. Alueella tulee jatkossakin sijaitsemaan eri aikakausina rakennettuja kohteita ja paikkoja, jotka liitetään osaksi kokonaisuutta. Eri toimintojen tulee tukea toisiaan siltä osin kuin se kaupunkikuvallisesti on mahdollista.

 • Alueella tulee olla ei-kaupallista sisä- ja ulkotilaa, helposti saavutettavia matalan kynnyksen omatoimista liikuntaa tukevia sekä esteettömiä paikkoja.

 • Suhde avoimeen maisematilaan on ratkaistava huolitellusti.

 • Alueen tulee mahdollistaa myös kulttuuritarjonnan kehittäminen tarjoamalla tapahtumien järjestämiselle puitteet myös seudullisessa mittakaavassa.

 • Ilmastotyön edellytyksiä suurten liikuntapaikkarakennusten toteutuksessa tulee selvittää mm. arvioimalla puurakentamisen ja energiatehokkuuden hyötyjä pidemmällä aikavälillä.

 • Varaudutaan tarpeellisten tilavarausten tutkimiseen alueen palvelutarjonnan täydentämiseksi. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi katettu täysimittainen tekojää tai jääpallohalli sisäkuntosali, sauna, koira-agilityrata, hiihtocrossrata, rullahiihtorata, ulkokentät mailapeleille ja koripallolle.

 • Liikenteen tulee olla sujuvaa ja turvallista kaikilla kulkuvälineillä. Kevyenliikenteen väyliä tulee kehittää niin, että alue on saavutettava kaiken ikäisille liikkujille. Alueen pysäköintikapasiteetti tulee mitoittaa riittävän korkealle suhteessa tunnistettavaan auto- ja polkupyöräpaikkatarpeeseen.

 

2. Ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuudet

Laadittavassa hankesuunnitelmassa, joka koskee Kokonniemen liikuntakeskuksen ensimmäistä toteutusvaihetta, suunnitellaan seuraavat osakokonaisuudet yhtenä hankekokonaisuutena ottaen huomioon harrastajamäärät:

 • Ulkoalueiden ehostaminen, joka käsittää ainakin uudet ulkoilureitit, laadukkaan ulkokuntosalin, leikkipuiston, beach volley -kenttiä, pienpelikenttiä, ulkoskeittipaikan perusparannuksen ja mahdollisen laajennuksen, maauimalan uudistamisen (perusparannus, pohjan ja vedenlaadun parannus ja esteettömyyden mahdollistaminen) sekä muut ydinalueen maisemointityöt.

 • Uusi jääurheiluareena (jäähalli). Korvataan nykyiset tilat ottamalla huomioon seurojen harrastustasotarpeet sekä kilpailu- ja seuraotteluiden tasovaatimukset.

 • Lämmitetty tekonurmikenttä.

 • Keskusareena (monitoimiareena), joka sisältää harjoittelu- ja kilpailutilat sisäpalloilulajien lisäksi myös yleisurheilun sisäharjoitteluun, voimisteluun ja kuntoiluun. Konserttien, messujen ja tapahtumien järjestettävyys otetaan huomioon.

 • Matalan kynnyksen harrastamisen areena, joka sisältää tilat mm. nuorille, ikääntyville ja seuratoiminnalle. Areena toteutetaan korjaamalla Kokonhalli tai rakentamalla kokonaan uudet tilat harrastamiseen. Tilojen esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

 • Mailapelihalli

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen hankeyhtiön perustamisesta.

RKP valtuustoryhmän esitys Kokonniemen liikunta-alueen kehittämiseksi

Kokonniemen kehittäminen on ensisijaisen tärkeää RKP Porvoon valtuustoryhmälle. Hanke on suuri ja sitä tulisi suunnitella alusta asti yhtenä kokonaisuutena. Kokonniemen alueen tulee  tulevaisuudessa palvella niin arkiliikkujia kuin huippu-urheilijoita nuoresta vanhaan. Kokonniemen tulee olla saavutettava kaikille ja hanketta tulee pääosin rahoittaa yleisin varoin.  Hintatason tulee olla kohtuullisella tasolla yhdistysten toiminnalle. Kaupungin tulee olla aktiivinen toimija Kokonniemen alueella myös tulevaisuudessa.  

 

Valtuustoryhmän esityksen ovat työstäneet valtuuston jäsenet Johnny Holmström, Hilding Mattsson, Emilia Mattsson, Malin Lönnroth ja Anders Rosengren yhteistyössä RKP:n valtuustoryhmän kanssa.  

Hankkeen rahoitus

Hyvinvointialueen syntyminen ja eräiden toimintojen siirtyminen alueen vastuulle tuo merkittäviä muutoksia kaupungin tulevaisuuden talousnäkymiin. Tästä johtuen RKP:n valtuustoryhmä näkee ensiarvoisen tärkeänä, että Kokonniemen urheilupuiston kehittämisessä hankkeen rahoitukseen kiinnitetään erityisesti huomiota. RKP:n valtuustoryhmä näkee, että koko hanketta ei voida toteuttaa verovaroin. Päästääksemme parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan kaikkia kuntalaisia palvelevaan liikunta-alueeksi tarvitsemme myös ulkopuolista rahoitusta. RKP näkee, että nyt kaupungin investointisuunnitelmassa varatut 25-30 miljoonaa euroa, jaettuna 5 vuodella on tässä vaiheessa hyvä taso. 

 

RKP:n valtuustoryhmä haluaa sitouttaa myös ulkopuolisia tahoja, yrityksiä, seuroja ja yksityishenkilöitä hankkeeseen ja sen rahoittamiseen, jotta toteutus olisi mahdollisimman korkealaatuinen ja monipuolinen. Ulkopuolisten rahoittajien houkuttelemiseksi RKP:n valtuustoryhmä esittää, että Porvoon kaupunki laatii rahoitusmallin, jossa julkisen rahan osuus kasvaa sitä mukaan mitä enemmän ulkopuolista rahoitusta ja lahjoituksia hankkeeseen saadaan. Mitä enemmän ulkopuolista rahoitusta, sitä enemmän rahaa myös kaupunki on valmis panostamaan. Kaupungilla ei ole mahdollisuuksia vain verovaroin tarjota niin korkealaatuisia urheiluhalleja ja tiloja mitä käyttäjät toivovat.

 

Hankkeeseen käytettävät suunnittelukulut ovat korkeat, mutta ajatellen koko hankkeen budjettia, vain murto-osa. Tästä syystä RKP:n valtuustoryhmä katsoo, että Porvoon kaupungin tulisi palkata henkilö vastaamaan rahoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta Kokonniemi-hankkeen osalta. Henkilön tehtävänä olisi laatia rahoitusmalli ulkopuolisen rahoituksen toteuttamiselle sekä toimia varainkeruun ja ulkopuolisen rahoituksen koordinaattorina. Lisäksi henkilön vastuulla olisi Kokonniemi-hankkeen koordinoinnin kokonaisvastuu. RKP:n valtuustoryhmän mielestä työsuhteen tulisi alkaa mahdollisimman pian ja henkilö raportoi suoraan kaupunginhallitukselle. Haluamme nähdä valmiin rahoitusmallin ennen kuin voimme lukita omat kantamme koko toimintasisältöön ja sen laajuuteen. Porvoon tulee myös aktiivisesti hakea valtiollista hankerahoitusta niiltä osin kuin se on mahdollista. 

 

Tämän lisäksi RKP:n valtuustoryhmä kokee tärkeäksi, että selvitetään liikuntatoimen nykyiset käyttökulut, jotta saadaan kunnollinen kokonaiskuva olemassa olevista kuluista sekä siitä, mitä muita investointeja liikuntatoimi tarvitsee tulevina vuosina. Me poliittiset päättäjät tarvitsemme näitä laskelmia, jotta voimme ottaa kantaa tulevan Kokonniemen alueen ylläpito- ja käyttökuluihin. Samalla tulisi pohtia myös toimitilajohdon, tilapalveluiden ja liikuntatoimen työnjakoa tulevaisuudessa.

Toiminta 

 

RKP:n valtuustoryhmä ei halua tässä vaiheessa, ennen selvyyttä rahoitusmallista, lyödä lukkoon mitkä kaikki toiminnot toteutukseen tulee kuulumaan. Ryhmä on kuitenkin yksimielinen siitä, minkä tulee olla perustana alueen kehittämisessä.  

 

Ulkoalueet ovat resurssi ja on tärkeää, että niiden puitteissa tarjotaan monipuolisesti matalalla kynnyksellä tapahtuvaa toimintaa. Kokonniemen alueen tulee myös ulkonäöltään sopia osaksi Porvoon kansallista kaupunkipuistoa. Liikennejärjestelyt ovat tärkeitä, jotta saavutettavuus ja turvallisuus ovat ensisijaisia, mutta eivät toteudu ulkoalueiden kustannuksella.

Kokonniemen alueelle tulee rakentaa uusi jäähalli, joka korvaa nykyisen jäähallin. Nykyinen jäähalli on tekniikaltaan ja toiminnallisuudeltaan aikansa elänyt. 

Keskusareena, eli palloilu- ja monitoimiareena, muodostaa hankkeen sydämen. Keskusareenalla tulee olla katsomokapasiteetti, joka on huomattavasti suurempi kuin nykyisessä Kokonhallissa ja Taidetehtaalla. Sen tulee olla niin liikkujia, porvoolaisia yhdistyksiä kuin erilaisia tapahtumien järjestäjiä varten. Lisäksi areenan tulee mahdollistaa sellaisten lajien harjoittelu, joilla ei nykyisellään ole harjoittelumahdollisuuksia. Tähän kuuluu esimerkiksi yleisurheilun ympärivuotisen harjoittelun mahdollistaminen. 

RKP:n valtuustoryhmä haluaa, että nykyinen Kokonhalli muokataan matalankynnyksen harrastamisenareenaksi. Tämä vastaa nykyisessä suunnitelmassa esitetyn nuorisoareenan. Areena mahdollistaa monenlaista toimintaa asukkaillemme. Tila toimii keskuksena, jossa on rento tunnelma ja tilaa erilaisiin harrastuksiin. Tässä hallissa haluamme mahdollistaa aktiviteetteja nuorille, mieluusti sellaisia aktiviteetteja, joita ei nykyisellään ole tarjolla.  

 

Alueella tulee olla mahdollisuus myös erilaisten mailapelien harrastamiseen. Tässä, kuten kaikessa toiminnassa, tulee huomioida, ettemme luo kilpailua yksityisten toimijoiden kanssa. 

 

RKP:n valtuustoryhmän mielestä jääpallohallin rakentamista alueelle tulee edelleen selvittää. Alue antaa hyvät mahdollisuudet myös tämän toteuttamiseen.

 

Rakennusvaiheessa vaadimme, ettei nykyiseen toimintaan tule katkoksia. Tunnistamme, että mahdollistaaksemme tämän, toteutuminen saattaa kestää suunniteltua kauemmin, koska nykyisiä tiloja muutetaan vaiheittain ja korvataan uusilla. Kokonniemeen tuleva suuri satsaus ei saa tarkoittaa sitä, että muualla tapahtuvaan liikuntaan ei panosteta samanaikaisesti. Kaikkea liikuntaa ei tule keskittää Kokonniemeen. 

  

Kestävä kehitys, toisin sanoen taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa ja Kokonniemen kokonaiskuvaa rakennettaessa.

Namnlöst-1_Rityta 1.png
WhatsApp Image 2022-02-06 at 16.39.34.jpeg
bottom of page