top of page
Kuva1.jpg

LÄHELLÄ SINUA MYÖS PORVOOSSA 

RKP Porvoon kuntavaaliohjelma 2021

Kuntavaalit pidetään 13 kesäkuuta 2021. Näissä vaaleissa juuri sinä olet tärkeä! 

 

Me olemme Porvoo, sinä ja minä yhdessä. Siksi myös kuntavaalit ovat tärkeät. Vaaleissa on kyse Porvoosta, siitä miten meidän, sinun ja minun, kuntaamme kehitetään ja johdetaan tulevat neljä vuotta. 

 

Meille on tärkeää, että kunnan jokainen asukas tuntee olonsa turvalliseksi, voi hyvin ja viihtyy Porvoossa. Palvelujen tulee toimia, kun niitä tarvitaan ja palvelua tulee saada omalla äidinkielellään. Me katsomme, että palvelua tarvitaan eri muodoissa, ennaltaehkäisevät palvelut takaavat hyvinvoivat asukkaat.  

 

Me haluamme, että lapsemme saavat parhaan mahdollisen alun elämäänsä. Me haluamme, että päiväkotimme sekä koulumme ovat ympäristöjä, joissa lapset viihtyvät. Haluamme, että vanhukset saavat kaiken sen avun ja tuen, jota he tarvitsevat.  Haluamme viihtyisiä asuinympäristöjä, jotka soveltuvat juuri sinun elämäntilanteeseesi. Meille on tärkeää, että kaupunkimme on yhdenvertainen kaikille, kaupunki, jossa jokainen tuntee olevansa kotona.  

 

Monipuolisuus on Porvoon rikkaus. Meillä on vahva kulttuuriperintö ja rikas historia. Tätä meidän tulee vaalia, mutta samalla meidän tulee olla valmiita ennakkoluulottomasti kehittää kaupungin uusia alueita.  Haluamme kehittää kaupungin ydintä ja keskustaa mutta haluamme samalla mahdollistaa elävän maaseudun sekä saariston. Porvoossa tulee olla mahdollisuus elää, yrittää sekä asua myös maaseudulla ja saaristossa. Se vaatii kattavaa palveluverkostoa, myös keskustan ulkopuolella.   

 

Porvoon tulee elää ajassa mukana ja uskallettava ennakkoluulottomasti uusiutua. Haluamme olla aktiivisia innovaatioiden ja uusien yritysten toiminnan käynnistämisen mahdollistamisessa. Panostukset työllisyyteen sekä yrittämiseen ovat keskeinen osa toimivaa kuntaa, näin myös Porvoossa. Digitaalisuus luo mahdollisuuksia sujuvampaan arkeen, mutta inhimillistä kosketusta ei kuitenkaan saa kadottaa. Porvoon palveluiden tulee olla kaikkien saatavilla.   

 

Jotta voimme mahdollistaa kestävän ja pitkäkestoisen politiikan, tulee talouden olla tasapainossa. Tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa ja lainanotto ei voi olla liian korkealla tasolla.  Porvoon tulee olla paras kotikunta myös tuleville sukupolville.  

 

Kunnalla on keskeinen rooli energiaälykkäiden ratkaisujen löytämisessä ja teemme töitä sen eteen, että Porvoo on ilmastoneutraali vuonna 2030. 

 

Me olemme puolue, joka on lähellä sinua kaikissa elämänvaiheissa. Sinun kuntalaisena tulee olla helppoa olla yhteydessä päättäjiin, meihin - kaikissa kysymyksissä. Kunnallispolitiikassa luodaan pohja meidän yhteiselle arjelle, siksi meidän tulee luoda se yhdessä, avoimesti, uteliaasti ja vastuullisesti. 

_E5A9497.jpg

Hyvinvoivat asukkaat

 

Porvoossa jokaisen tulee tuntea itsensä turvalliseksi ja jokaisen tulee voida hyvin. Tämä tarkoittaa, että haluamme kuntalaisten saavan lähipalveluja myös tulevaisuudessa. Jokaisella porvoolaisella on oikeus sekä toimivaan terveyden- ja sairaanhoitoon että ikääntyneiden hoivapalveluihin, silloin kun niitä tarvitaan. Porvoon tule jatkossakin tarjota laadukkaita tukipalveluita kaikille asukkaille, myös sosiaali- ja terveysuudistuksen jälkeen.   

 

Porvoolla on laaja palvelutarjonta niin lapsiperheille, nuorille kuin iäkkäämmille. Tämän tarjonnan tulee olla saatavilla jatkossakin - sekä suomeksi että ruotsiksi. Palvelun tulee toimia yksilön ehdoilla ja apua on saatava pian, kun sitä tarvitaan.

Porvoon tulee olla Suomen lapsiystävällisin kunta ja siksi meidän tulee panostaa lapsiperheiden sujuvaan arkeen.  Haluamme, että kaikki saavat ikääntyä arvokkaasti ja saaden tarvittavan avun arkeen.

 

Kirjastopalvelut ovat palvelumuoto, joka ulottuu eri puolille Porvoota uuden kirjastoauton ansiosta. Kirjastoautoa voidaan käyttää myös muun kulttuurin ja toiminnan jakamiseen.  Hyödynnetään kirjastoauton suomat mahdollisuudet. Samaan aikaan pääkirjastolla on tärkeä asema. Kirjaston tiloissa voidaan järjestää eri tapahtumia, seurustella, osallistua satutunneille ja työskennellä opintojen parissa. Kirjaston tulee olla kaikkien yhteinen paikka.  

 

Sosiaali- ja terveysuudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Tämän myötä ennalta ehkäisevillä toimilla on yhä tärkeämpi merkitys.  Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tarvitaan, jotta voimme turvata laajasti harrastuksia ja vapaa-ajantoimintaa kaiken ikäisille. Yhdenvertaisessa kaupungissa kaikilla on mahdollisuus harrastuksiin ja vapaa-ajantoimintaan. Tämä kasvattaa hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyttä sekä ulkopuolisuutta. Yhdistyksiä tukemalla kaupungilla voi olla toimintaa eri puolilla Porvoota ja eri ikäisille. 


 

 • Haluamme panostuksia ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään toimintaan. Panostukset liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin, kansalais- ja työväenopistoihin, aktiiviseen yhdistystoimintaan, ulkoilureitteihin, kirjastoihin, musiikkiopistoihin ja taidekouluihin edistävät hyvinvointia ja tekevät Porvoosta elinvoimaisen ja viihtyisän.

 • Haluamme kaikenikäisille monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Leikkipuistot, skeittipuistot, liikuntaportaat, ulkokuntosalit ja muut liikuntamahdollisuudet parantavat viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Suunnittelussa tulee aina huomioida käyttäjät heidän toimintakyvystään riippumatta.  

 • Mielestämme laadukas vanhushuolto on kunnia-asia. Porvooseen tulisi avata ikäihmisten neuvontapalvelu. Neuvontapalvelulla on tärkeä tehtävä ikääntyneiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin saralla. 

 • Haluamme kehittää Porvoon lapsiperheille tarjoamia tukipalveluita.

 • Nuorilla on oikeus voida hyvin. Haluamme toimivat nuorisopalvelut, jotka tukevat turvallista kasvua sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Etsivä nuorisotyö, ohjaamopalvelut ja nuorisopajat auttavat nuoria matkalla aikuisuuteen.  

 • Haluamme tehdä työtä lisääntyvän yksinäisyyden ehkäisemiseksi niin nuorten kuin ikääntyneiden keskuudessa. 

 • Haluamme tarjota maksuttoman ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille. Tämän on huomattu vähentävän nuorten tekemien aborttien määrää.  

 • Mielestämme kaikilla nuorilla on oikeus mielekkääseen ja maksuttomaan vapaa-ajan harrastustoimintaan. Lasten ja nuorten on voitava osallistua ja vaikuttaa kunnan tarjoamien palvelujen suunnitteluun. Porvoon on tarjottava sukupuolesta ja iästä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa kulttuuritoimintaa ja vapaa-ajanaktiviteetteja sekä saada harjoitteluaikoja ja -tiloja. 

 • Nuorisovaltuustolla sekä vanhus- ja vammaisneuvostolla on tärkeä tehtävä Porvoon päätöksenteossa. Unelmiemme kotikaupunki rakentuu parhaiten osallistumalla useampia eritaustaisia ihmisiä.  

 • Haluamme osallistavan budjetoinnin olevan yhä suuremmassa roolissa.  

 • Haluamme useampia matalan kynnyksen vastaanottoja, apua lapsiperheille ja moniammatillista kunnan, koulun, terveyspalveluiden, koulun sekä poliisin yhteistyötä.   

 • Haluamme, että Porvoo tekee lapsiystävällisiä ja pitkäjänteisiä päätöksiä. Siksi haluamme, että lapsivaikutusten arviointi on osa kaikkia päätöksiä. 

 • Uuden kirjastoauton tulee olla resurssi, jonka mahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisimman paljon samalla kun pääkirjasto on kaikkien yhteinen paikka. 

Kuva2.jpg

Paras koulu ja varhaiskasvatus

 

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus osallistua opetukseen sekä varhaiskasvatukseen terveissä ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja hyvinvoivan henkilökunnan huomassa. Hyvinvoivat aikuiset turvaavat lapsille turvallisen ja laadukkaan arjen. Kouluilla ja varhaiskasvatuksella tulee olla tarpeelliset resurssit monipuolisen ja tarkoituksenmukaisen opetuksen toteuttamiseen.

 

Luokka- ja ryhmäkoot eivät saa kasvaa liian suuriksi. Opettajalla tulee olla mahdollisuus nähdä jokainen lapsi ja oppilas.  Ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi haluamme, että oppilas, jolla on erityistarpeita, on integroitu tavalliseen luokkaan. Erityisopettajien ja koulunkäynnin ohjaajien resursoinnin tulee kohdata luokassa olevat todelliset tarpeet, jotta voimme turvata, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen. Meidän on panostettava erityisopetukseen, jotta voimme taata riittävät resurssit. 

 

Turvataksemme laajan palveluverkon myös maaseudulla tulee meidän ensisijaisesti rakentaa kaksikielisiä sivistyskeskuksia.  Koulujen ja sivistyskeskusten tiloja tulee olla yhä paremmin hyödyntää myös muiden asukkaiden ja yhdistysten käyttöön myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Meidän on panostettava lasten digitaaliseen osaamiseen jo varhaiskasvatuksessa sekä myöhemmin koulupolun eri vaiheissa.  Kaikilla kouluilla tulee olla toimiva nettiyhteys, sekä tietokoneita ja tabletteja siinä määrin, että oppilailla on mahdollisuus näihin. Opettajien oikeus koulutuksiin ja tukeen on turvattava, jotta porvoolaisissa kouluissa on yhteneväinen digitaalinen oppipolku. Jokaisella oppilaalla on oltava hyvät oppimateriaalit, niin digitaalisia kuin perinteisiä oppimateriaaleja tarvitaan.  

 

Haluamme, että jokaisella ensimmäisen ja toisen luokan oppilaalla on tulevaisuudessakin oikeus iltapäivätoimintaan. Toiminta voidaan järjestää niin kunnallisten kuin yksityisten toimijoiden toimesta.

 

 • Me haluamme, että Porvoossa myös tulevaisuudessa on laaja sivistysverkko niin keskustassa kuin maaseudulla, niin suomeksi kuin ruotsiksi. Tämä turvataan parhaiten investoimalla ensisijaisesti kaksikielisiin sivistyskeskuksiin. 

 • Teemme työtä, jotta kaikki lapset saavat olla terveissä rakennuksissa kaikki vuodet niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussa. Tilojen tulee olla viihtyisiä ja innostaa oppimiseen.

 • Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluun, jossa ketään ei kiusata. Meidän on jatkettava kiusaamisen vastaista työtä ja kohdennettava resursseja kaikenlaisen kiusaamisen kitkemiseksi. 

 • Koulutuksen ja opetuksen tulee olla yhdenvertaista sekä tasa-arvoista ja vapaata ahtaista sukupuolinormeista. 

 • Oppilashuollon merkitys lisääntyy ja me haluamme taata koulujen oppilas- ja opinto-ohjauksen riittävät tukiresurssit sekä koulupsykologi- sekä kuraattoripalvelut.

 • Haluamme taata, että kolmiportainen tuki toteutuu jokaisen oppilaan kohdalla. 

 • Toimiva aamu- sekä iltapäivätoiminta on turvattava jokaiselle ensimmäisen ja toisen luokan oppilaalle. 

 • Haluamme, että jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastustoimintaan koulupäivän yhteydessä.

 • monipuolinen kielten opetus aloitetaan jo varhaiskasvatuksessa. Haluamme, että yhä useammalla on mahdollisuus kielikylpyopetukseen sekä kielisuihkuihin. 

 • Kouluympäristön sekä kouluteiden tulee olla kaikille turvallisia. 

 • Jatkamme laadukkaaseen lukio-opetukseen tehtyjä investointeja sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä lukiossa. 

Kuva3.jpg

Haluamme hyvinvoivan talouden sekä parhaat elinkeinoelämän edellytykset 

 

Turvataksemme palvelut ja kehittääksemme kaupunkia myös investointien avulla, tarvitsemme vastuullisen ja tasapainoisen talouden. 

Kunnallinen talous on tiukalla ja koronapandemia on heikentänyt tilannetta entuudestaan. Tämä koskee myös Porvoota. Vaikka koronavuosi olikin kohtuullinen kiitos valtion antamien avustusten, on meidän ymmärrettävä, että tämän tyyppiset avustukset eivät jatku tulevina vuosina.   

 

Porvoon talous on hyvin riippuvainen yhteisöverosta ja sen määrästä. Yhteisövero voi vaihdella suuresti vuodesta toiseen. Jotta voimme taata tasapainoisen talouden myös sosiaali- ja terveysuudistuksen jälkeen, on meidän uskallettava priorisoida investointejamme ja etupäässä panostaa investointeihin, jotka tuovat Porvooseen uusia veronmaksajia. 

 

Hyvin hoidettu ja tasapainoinen talous on hyvän arjen edellytys. Taloudellisesti tiukkoina aikoina arvojen merkitys korostuu.  Tuleva sosiaali- ja terveysuudistus tulee vaikuttamaan Porvoon rakenteeseen ja tulevan valtuustokauden aikana meidän on tarkasteltava rakenteita ja rakennettava uusi organisaatio. Tämä, jotta voimme varmistaa mahdollisuuden säilyttää laadukkaat palvelut asukkaille myös tulevaisuudessa. 

 

Meidän on luotava parhaat mahdolliset edellytykset paikalliselle elinkeinoelämälle. Samaan aikaan kun Porvoon on oltava houkutteleva uusille yrityksille, on meidän huolehdittava myös niistä yrityksistä, jotka meillä jo ovat. Kunnan ja elinkeinoelämän läheinen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää. Porvoo tarvitsee yritysmyönteisiä päättäjiä, jotka haluavat kuunnella paikallisia yrittäjiä ja vastata yrittäjien tarpeisiin. Elinvoimainen elinkeinoelämä luo hyvinvointia.  


 

 • Teemme työtä, jotta Porvoossa kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyö on läheistä.

 • Näemme elinvoimaisen alkutuotannon merkityksen tärkeänä. 

 • Työllisyyskokeilun myötä Porvoon merkitys työllisyyden edistäjänä on entistä suurempi. Haluamme, että työllistämispalvelut toimivat niin, että työnhakijalle tarjotaan työtä mahdollisimman nopeasti. 

 • Kannatamme kunta- ja kiinteistöveron suhteen pidättyväistä veropolitiikkaa. 

 • Katsomme, että kaavoituksen ja maankäytön tulee tukea yritysten perustamista ja elinkeinoelämän kehittymistä.  

 • Elinkeinoelämällä ja kunnalla tulee olla laaja yhteistyö ja Porvoon tulee kokonaisvaltaisesti kehittää elinkeinopalveluja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

 • Me haluamme nähdä henkilöstömme voimavarana. Kaupungin tulee olla hyvä työnantaja, joka pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista.

 • Porvoon tulee olla avoin innovaatioille ja mahdollistaa myös rohkeita kokeiluja.

 • Porvoo tarvitsee lisää asukkaita ja me haluamme, että Porvoo aktiivisesti edistää työperäistä maahanmuuttoa. 

Kuva4.jpg

Elinvoimainen maaseutu sekä houkutteleva ja dynaaminen keskusta

 

Porvoolla on elinvoimainen maaseutu ja saaristo ja näin tulee olla myös tulevaisuudessa. Meidän on kehitettävä kyliämme niin, että on mahdollista asua myös keskusta-alueen ulkopuolella. On tärkeää, että Porvoossa voi asua ja harjoittaa elinkeinoaan niin maaseudulla kuin saaristossa. Samalla meidän on laitettava vauhtia keskustan rakentamiseen ja kehittämiseen. Näitä ei tule asettaa vastakkain. 

 

Porvoon tulee tehdä investointeja, jotka houkuttelevat uusia asukkaita. Onnistuaksemme tässä on meillä erilaisia asumismuotoja. Kaikki eivät halua asua kerrostalossa keskustassa, samoin kuin kaikki eivät halua asua omakotitaloalueilla. Meillä on oltava tasapaino tässäkin.  Rakentamisen on oltava kannattavaa, jotta voimme houkutella rakennuttajia. kaupunkia täytyy kehittää myös ylöspäin, samalla kun pidämme huolta kulttuuriperinnöstämme ja esimerkiksi vanhan kaupungin kauniista historiasta.  

 

Ydinkeskustan sekä Kauppatorin on oltava keskiössä tulevina vuosina. Kauppatorista voi tulla paraatipaikka, kokoontumispaikka, jossa asukkaat voivat nauttia ulkotarjoiluista, tehdä ostoksia ti nauttia ystävien seurasta. Alueen tulee olla monipuolinen ja houkutella eri-ikäisiä ihmisiä.  

 

Porvoossa luonto ja kulttuuri kulkevat käsi kädessä. Molemmat tarjoavat aistielämyksiä kaiken ikäisille asukkaille. Porvoolla tulee olla laaja tarjonta kulttuuripalveluja, jotka kattavat eri ikäryhmät. Meidän tulee yhdessä eri toimijoiden kanssa tehdä yhteistyötä niin, että kaupungissamme on rikas kulttuurielämä. Kaikille sopivia maksuttomia tapahtumia tarvitaan kaupunkiin, koska ne antavat lisäarvoa ja elinvoimaa. Sen lisäksi ne luovat yhteisöllisyyttä ja sen myötä lisäarvoa sekä iloa asukkaille.  

 

Porvoossa liikkuu vuosittain suuri määrä turisteja. Porvoon on varmistettava jo oleva sekä parannettava turisteille löytyviä palveluita, jotta olemme myös tulevaisuudessa houkutteleva turistikohde. Turismi on tärkeä tulonlähde ja tärkeä paikalliselle elinkeinoelämälle. Pandemia on vähentänyt ulkomaalaisten turistien määrää, mutta samaan aikaan yhä useampi suomalainen haluaa tulla visiitille Porvooseen. Tämä tuo mukanaan myös toisenlaisia palvelutarpeita. Porvoossa on turismin näkökulmasta paljon hyödynnettäviä mahdollisuuksia: kaunis historia, kauniita luontoalueita ja ihana saaristo. Kaikki Porvoon mahdollisuudet tulee hyödyntää.   


 

 • Porvoossa tulee tulevaisuudessakin olla mahdollista asua ja elää myös maaseudulla ja saaristossa. Siksi meidän on varmistettava laaja palvelutarjonta. 

 • Haluamme panostaa keskustan rakentamiseen niin, että tulevillekin porvoolaisille löytyy erilaisia asumismuotoja.  

 • Haluamme kehittää Porvoota, mutta samalla säilyttää Porvoon kauniin kulttuuriperinnön sekä historian. 

 • Ydinkaupungista sekä Kauppatorista on tehtävä houkuttelevampia ja elinvoimaisia.  

 • Saaristo ei saa olla vain virkistäytymistä varten. Haluamme, että sekä elinkeinon harjoittaminen että asuminen on mahdollista saaristossa.

 • Porvoo on kulttuurikaupunki. Haluamme, että kaupungin asukkaat saavat nauttia monipuolisesta kulttuurielämästä. Kaupungin tulee tulevaisuudessakin tarjota asukkailleen erilaisia mahdollisuuksia kulttuurista nauttimiseen, esimerkiksi erilaisten maksuttomien tapahtumien ja pop-up näyttelyiden muodossa.  

 • Porvoon tulee olla houkutteleva turistikohde myös tulevaisuudessa. Meidän on panostettava turistien tarvitsemiin palveluihin. Meidän on pystyttävä lisäksi vastaamaan uusiin tarpeisiin, joita muuttunut turismi tuo mukanaan. 

Kuva5.jpg

Porvoo edelläkävijänä ilmasto- ja ympäristöasioissa

 

Porvoo on jo kauan ollut edelläkävijä Suomessa ympäristö- ja ilmastopolitiikan saralla. Haluamme, että Porvoo jatkaa tätä tietä. Tämä on erittäin tärkeää, koska ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi aikaa ei ole tuhlattavaksi. Porvoolla on samaan aikaan ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa muuhun Suomeen olemalla tiennäyttäjä ja ilmastotyön edelläkävijä. Nesteen öljyjalostamo tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia Porvoolle. Neste on esitellyt useita uusia ratkaisuja siihen, miten päästöjä voidaan vähentää ja Porvoon tulee tukea Nesteen jalostamoa tässä tärkeässä työssä. 

 

Porvoon on panostettava toimivaan joukkoliikenteeseen. Joukkoliikennettä on voitava käyttää niin arki-iltaisin kuin pyhinä. Joukkoliikennettä on kehitettävä asukkaiden tarpeiden mukaan.  Myös haja-asutusalueille suuntautuva liikenne on huomioitava. Porvoon on myös varmistettava tarpeellinen määrä jätepisteitä, jotta kierrättäminen ja lajittelu on asukkaille mahdollisimman helppoa. Kenenkään ei tulisi ajaa pitkiä matkoja voidakseen kierrättää. 


 

 • Porvoon tulee tulevaisuudessakin toimia ympäristö- ja ilmastotyön edelläkävijänä. 

 • Haluamme, että Porvoo on ilmastoneutraali vuonna 2030.

 • Porvoon joukkoliikennettä tulee kehittää niin, että se on toimiva ja realistinen vaihtoehto myös arki-iltaisin ja pyhinä. 

 • Haluamme, että Porvoossa on tarpeeksi monta lajittelu- ja ekopistettä, jotta tämä kannustaa asukkaita lajittelemaan jätteensä.

 • Haluamme, että Porvoo toimii aktiivisesti, Itämeren kuormituksen vähentämiseksi.  

 • Porvoon tulee toimia aktiivisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. 

 • Porvoon tulee edistää uusiutuvan energian käyttöön siirtyviä investointeja.

Haluamme, että luonto sekä ulkoilualueet ovat jokaisen kunnan asukkaan saavutettavissa. 
 

bottom of page